Page 3 - Yeşilyurt Belediyesi Ekim 2019 Etkinlikleri
P. 3
KİM 2019 ETKİNLİKLERİ

Yine orada bulunan dört katkı bir bina ile buraya yakın Yeşilyurt Belediyesinin Gündüzbey mahallesinde hayata
bölgede bulunan bir adet arsayı satın almak istiyoruz. geçirmeyi planladığı ‘Sosyal Tesis’ projesinin uygulanacağı
Bu bölgede mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait bir adet 3260 ile 3262 nolu parsellerin satın alınmasına dair Emlak
dükkânı, dört katlı bina ve bir adet arsa karşılığında trampa ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra
ederek Yeşilyurt Belediyemize mülk kazandırıyoruz. Bu onaylandı.
sokağımızın neredeyse yarısını Belediyemize kazandırmış
olduk. Bölgemize canlılık ve hareketlilik kazandıracak EKİM AYI 2.OTURUM TOPLANTISI 18 EKİM’DE
projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Diğer evlerin Gündemindeki altı maddenin bir sonraki toplantıda
satın alınmasına ilişkinde çalışmalarımız sürmektedir.” dedi. görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin de İmar
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Hıroğlu mahallesindeki Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt
249 ada 156 nolu parsele yapılması planlanan Güneş Enerji Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen
Santrali projesi için 10 yıl süreli işletme hakkı tesisi suretiyle 2020 yılı Bütçe ve Tarifeler Cetvelini görüşmek üzere 18 Ekim
yap-işlet-devret modeli ile pazarlık usulü kiralama talebi de 2019 Cuma günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde
onaylandı. yeniden bir araya gelecek.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden
Hıroğlu mahallesindeki Tarihi Konakların bulunduğu
Adıyaman Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönündeki İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi Kent Kültürü ve Estetiği
Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmeliği
ile Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin güncellenmesine dair
Hukuk Komisyonu Raporu, okunduktan sonra onaylanırken,
Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM’in sermaye artırım
talebi ise kabul edildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8